Przetargi i ogłoszenia - Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

PRZETARGI I OGŁOSZENIA

20-03-2018
Nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

Legnicki Park Technologiczny LETIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, której użytkownikiem wieczystym do dnia 05.12.2089 roku jest Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A. z siedzibą w Legnicy oznaczonej jako nieruchomość stanowiąca prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu numer 45 o powierzchni 0,7878ha położonej w Legnicy przy ulicy Smokowickiej, obręb Smokowice, woj. dolnośląskie, zapisanej w ewidencji gruntów jako: Ba – 0,2012 ha, Ls – 0,5143 ha, N-0,0723 ha, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00081657/7. 

Wywoławcza cena nieruchomości wynosi: 402.210,00 zł brutto ( czterysta dwa tysiące dwieście dziesięć złotych brutto).
Minimalne postąpienie: 1% - 4.022,10 zł.
Wadium do przetargu wynosi: 0,5% - 2.011,05 zł.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Legnicy nr XVII/166/12 z dnia 27 lutego 2012 roku, teren objęty przetargiem znajduje się w jednostce 14 AG – projektowany zespół zabudowy związanej z aktywnością gospodarczą.

Uwaga: wywoławcza cena nieruchomości zawiera należny podatek VAT w wysokości 23%.


Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018r. o godzinie 10:30 w siedzibie Legnickiego Parku Technologicznego LETIA S.A. w Legnicy przy ulicy Rycerskiej 24. Warunkiem udziału w przetargu jest:
1. Złożenie pisemnej oferty zawierającej:

  • cenę nabycia nieruchomości obejmującą cenę wywoławczą plus co najmniej jedno minimalne postąpienie,
  • pisemne nieodwołalne oświadczenia o: zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu objętymi ogłoszeniem oraz o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości, granicami nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń - wraz z wyrażeniem zgody na umi eszczenie ich treści w umowie sprzedaży nieruchomości,
  • pisemne nieodwołalne oświadczenie, w którym oferent zobowiązuje się (w przypadku wyboru jego oferty) do zawarcia z LETIA S.A. z siedzibą w Legnicy umowy sprzedaży nieruchomości w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o wyłonieniu jego oferty w drodze przetargu.
  • oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie urzędowe dokumentów identyfikujących oferenta, w tym, w przypadku spółek prawa handlowego, między innymi umowa spółki, aktualny odpis z KRS oraz uchwała odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalająca na nabycie nieruchomości.
  • określenie zamierzeń oferenta co do planowanego przedsięwzięcia gospodarczego oraz wpłacenie na rachunek bankowy nr 77 1930 1044 2280 0254 6470 0001 w Banku BPS S.A. wadium w wysokości 2.011,05 zł, która to kwota powinna znaleźć się na w.w. rachunku bankowym przed dniem otwarcia przetargu.
Ofertę wraz z dokumentami jakie ma dostarczyć oferent należy przygotować w formie pisemnej w języku polskim i złożyć w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg na zakup nieruchomości stanowiąca prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu numer 45 o powierzchni 0,7878ha, położonej w Legnicy przy ulicy Smokowickiej, obręb Smokowice, woj. dolnośląskie ”.
Nieruchomość zostanie zbyta na rzecz tego z oferentów, który zaoferuje najwyższą cenę sprzedaży, obejmującą sumę: ceny wywoławczej oraz najwyższej kwoty postąpień ponad cenę wywoławczą.
Ofertę zawierającą wymienione wyżej dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć w siedzibie Legnickiego parku Technologicznego LETIA S.A. w Legnicy przy ulicy Rycerskiej 24 w terminie do dnia 06 kwietnia 2018r. do godz. 10:00.
Uczestnicy przetargu działający przez pełnomocników zobowiązani są do przedłożenia pisemnego pełnomocnictwa do udziału do przetargu.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 7 dni od dnia przetargu. O rozstrzygnięciu przetargu uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni pisemnie.
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

  • żaden z uczestników przetargu nie zgłosił postąpienia ponad cenę wywoławczą,
  • osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez organizatora przetargu terminie.
Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A. z siedzibą w Legnicy zastrzega sobie, że zbycie nieruchomości na rzecz wyłonionego w przetargu oferenta nastąpi po:
  • uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na wybór oferenta jako nabywcy nieruchomości,
  • uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie przedmiotowej nieruchomości,
  • o ile Prezydent Miasta Legnicy nie skorzysta z przysługującego mu ustawowego prawa pierwokupu zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Termin zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości zostanie wyznaczony przez LETIA S.A. z siedzibą w Legnicy i nastąpi nie później niż 30 dni od dnia uzyskania zgody Rady Nadzorczej na wybór oferenta jako nabywcy nieruchomości, oraz uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie przedmiotowej nieruchomości. Koszty związane z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości, w tym: koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej, ponosi w całości nabywca. 
Legnicki Park Technologiczny LETIA S.A. z siedzibą w Legnicy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, z którego to tytułu oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Ewentualne unieważnienie przetargu ogłoszone zostanie na stronie internetowej LETIA S.A. pod nazwą: www.letia.pl
Uwaga: nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych ewidencyjnych gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – LETIA S.A. z siedzibą w Legnicy nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień związanych z przetargiem udziela się w pod numerem telefonu Magdalena Janik – 663 152 247, Adam Byszyński - 697 910 155.