Przetargi i ogłoszenia - Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

PRZETARGI I OGŁOSZENIA

10-05-2018
Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Legnickiego Parku Technologicznego LETIA S.A.

Rada Nadzorcza Legnickiego Parku Technologicznego LETIA S.A, działając na podstawie § 11 ust. 3 w związku z § 17 ust. 4 pkt. 1) Statutu Legnickiego Parku Technologicznego LETIA spółka akcyjna w Legnicy ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym - Dz. U. z 2016r., poz. 2259 („ustawa”), w tym :

 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;

 • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,

 • nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

 • posiadać praktyczną znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zasad ładu korporacyjnego

i nie mogą podlegać przesłankom wyłączającym powołanie do Zarządu Spółki określonym w art. 22 pkt 2 ustawy.

Zgłoszenie powinno zawierać

 • życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej,

 • oryginały lub poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających: wykształcenie; kwalifikacje; staż pracy, tj. dyplom ukończenia studiów wyższych; świadectwa pracy za cały okres zatrudnienia oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w aktualnym miejscu pracy, o ile kandydat jest zatrudniony; inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje, w tym na stanowiskach kierowniczych, (odpisy dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (każda karta), w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego),

 • wypełniony w całości i podpisany kwestionariusz, zawierający oświadczenia kandydata oraz inne informacje niezbędne do jego oceny w toku postępowania kwalifikacyjnego (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej Spółki www.letia.pl)

 • Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą publikacji ogłoszenia.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów

 • Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki, w sekretariacie, w terminie do dnia 25 maja 2018 r., od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30. Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (do godz. 15.30 ostatniego dnia terminu, decyduje data i godzina doręczenia przesyłki) na adres siedziby Spółki: ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica, w zaklejonej kopercie z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Legnickiego Parku Technologicznego LETIA S.A.” i zaadresowanej do Rady Nadzorczej Spółki. Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

 • Kandydaci, którzy złożyli zgłoszenia po terminie lub zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczeni do II etapu postępowania kwalifikacyjnego.

 • Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

Data otwarcia zgłoszeń

Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń nastąpi w dniu 28 maja 2018 r. w siedzibie Spółki.

Termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

Z kandydatami, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do dalszego postępowania przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne (II etap) w siedzibie Spółki od dnia 29 maja 2018 r. z zastrzeżeniem, że o dokładnej dacie, miejscu i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Szczegóły naboru znajdują się do pobrania tutaj.