Przetargi i ogłoszenia - Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

PRZETARGI I OGŁOSZENIA

08-01-2019
Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Legnickiego Parku Technologicznego LETIA S.A

Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu

Legnickiego Parku Technologicznego LETIA S.A.

Rada Nadzorcza Legnickiego Parku Technologicznego LETIA S.A z siedzibą w Legnicy, ul. Rycerska 24 ("Spółka"), działając na podstawie § 11 ust. 3 w związku z § 17 ust. 4 pkt. 1) Statutu Legnickiego Parku Technologicznego LETIA spółka akcyjna w Legnicy ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym - Dz. U. z 2016r., poz. 2259 ("ustawa"), w tym :

 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,
 • nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 • posiadać praktyczną znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zasad ładu korporacyjnego

i nie mogą podlegać przesłankom wyłączającym powołanie do Zarządu Spółki określonym w art. 22 pkt 2 ustawy.

Zgłoszenie powinno zawierać

 • życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej,
 • oryginały lub poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających: wykształcenie; kwalifikacje; staż pracy, tj. dyplom ukończenia studiów wyższych; świadectwa pracy za cały okres zatrudnienia oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w aktualnym miejscu pracy, o ile kandydat jest zatrudniony; inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje, w tym na stanowiskach kierowniczych, (odpisy dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (każda karta), w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego),
 • wypełniony w całości i podpisany kwestionariusz, zawierający oświadczenia kandydata oraz inne informacje niezbędne do jego oceny w toku postępowania kwalifikacyjnego (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej Spółki www.letia.pl),
 • oświadczenie lustracyjne (wzór oświadczenia do pobrania ze strony internetowej Spółki www.letia.pl),
 • W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów

 • Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki, w sekretariacie, w terminie do dnia 21 stycznia 2019r., od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, natomiast w dniu 21 stycznia 2019 roku do godz. 10:00. Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (do godz. 10:00 ostatniego dnia terminu, decyduje data i godzina doręczenia przesyłki) na adres siedziby Spółki: ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica, w zaklejonej kopercie z adnotacją na kopercie: "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Legnickiego Parku Technologicznego LETIA S.A." i zaadresowanej do Rady Nadzorczej Spółki. Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.
 • Kandydaci, którzy złożyli zgłoszenia po terminie lub zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczeni do II etapu postępowania kwalifikacyjnego.
 • Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

Data otwarcia zgłoszeń

Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń nastąpi w dniu 21 stycznia 2019r. o godz. 14.00 w siedzibie Spółki.

Szczegóły naboru znajdują się do pobrania pod następującym odnośnikiem: SZCZEGÓŁY NABORU.